Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬT TỲ NẠI DA

MỤC LỤC - LUẬT TỲ NẠI DA

MỤC LỤC - LUẬT TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN MỘT

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN HAI

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BA

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BỐN

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN NĂM

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN NĂM

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN SÁU

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN SÁU

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BẢY

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN BẢY

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN TÁM

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN TÁM

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN CHÍN

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN CHÍN

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN MƯỜI

LUẬT TỲ NẠI DA - PHẦN MƯỜI

Hán dịch: Ngài Trúc Phật Niệm, Dao Tần
Việt dịch: Thích Tâm Tịnh