Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá,

Ngài Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

 

CHƯƠNG TÁM

PHÁP DIỆT TRÁNH
 

Thưa các Đại Đức, đây là bảy pháp diệt tránh xuất từ Giới Kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần.

Nếu có tránh sự khởi lên giữa các Tỳ Kheo, tức thì cần phải trừ diệt.

Cần giải quyết bằng hiện tiền Tỳ Ni, phải giải quyết bằng hiện tiền Tỳ Ni.

Cần giải quyết bằng ức niệm Tỳ Ni, phải giải quyết bằng ức niệm Tỳ Ni.

Cần giải quyết bằng bất si Tỳ Ni, phải giải quyết bằng bất si Tỳ Ni.

Cần giải quyết bằng tự ngôn trị, phải giải quyết bằng tự ngôn trị.

Cần giải quyết bằng mích tội tướng, phải giải quyết bằng mích tội tướng.

Cần giải quyết bằng đa nhân mích tội tướng, phải giải quyết bằng đa nhân mích tội tướng.

Cần giải quyết bằng như thảo phú địa, phải giải quyết bằng như thảo phú địa.

Thưa các Đại Đức, tôi đã tụng xong bảy pháp diệt tránh.

Nay hỏi các Đại Đức trong đây có thanh tịnh không?

Ba lần.

Các Đại Đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy.

***