Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá,

Ngài Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

 

CHƯƠNG SÁU

BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI
 

Thưa các Đại Đức, đây là bốn pháp Ba La Đề Đề Xá Ni  xuất từ Giới Kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần. Tỳ Kheo vào thôn xóm, nếu không bệnh mà tự tay nhận thức ăn từ Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến và ăn.

Tỳ Kheo ấy cần phải đối trước Tỳ Kheo khác mà phát lộ rằng:

Bạch Đại Đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay đối trước Đại Đức xin phát lộ sám hối. Đây gọi là pháp hối quá. Tỳ Kheo khi ăn trong nhà bạch y.

Trong đó có một Tỳ Kheo Ni chỉ bảo rằng:

Mang canh cho vị này. Dâng cơm cho vị kia.

Các Tỳ Kheo nên nói với Tỳ Kheo Ni ấy rằng:

Này sư cô, hãy thôi.  Hãy để yên các Tỳ Kheo thọ thực.

Nếu không có một Tỳ Kheo nào nói với Tỳ Kheo Ni kia rằng:

Này cô, hãy thôi. Hãy để yên các Tỳ Kheo thọ thực.

Thì các Tỳ Kheo này cần đối trước một Tỳ Kheo khác mà phát lộ rằng:

Bạch Đại Đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay đối trước Đại Đức xin phát lộ sám hối. Đây gọi là pháp hối quá.

Nếu có gia đình mà Tăng đã tác Pháp Yết Ma học gia. Tỳ Kheo nào biết đó là học gia, trước không được thỉnh, lại không bệnh, tự tay nhận thức ăn và ăn.

Tỳ Kheo ấy cần đối trước Tỳ Kheo khác phát lộ rằng:

Tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm.  Nay tôi đối trước Đại Đức xin phát lộ sám hối. Đây gọi là pháp hối quá. Tỳ Kheo sống tại A Lan Nhã xa xôi hẻo lánh, chỗ đáng nghi ngờ, có sợ hãi.

Tỳ Kheo sống tại trú xứ A Lan Nhã như vậy, trước không nói cho Đàn Việt biết, không thọ nhận thức ăn bên ngoài Tăng Già Lam, trái lại, không bệnh mà ở bên trong Tăng Già Lam tự tay nhận thức ăn, Tỳ Kheo ấy cần phải đối trước Tỳ Kheo khác mà phát lộ rằng:

Bạch Đại Đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách, làm điều không đáng làm. Nay đối trước Đại Đức xin phát lộ sám hối. Đây gọi là pháp hối quá.

Thưa các Đại Đức, tôi đã tụng xong bốn pháp Ba La Đề Đề Xá Ni.

Nay hỏi các Đại Đức trong đây có thanh tịnh không?

Ba lần.

Các Đại Đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy.

***