Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá,

Ngài Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

 

CHƯƠNG KẾT
 

1. KẾT THUYẾT
 

Thưa các Đại Đức, tôi đã tụng tựa của giới Kinh, đã tụng bốn pháp Ba La Di, đã tụng mười ba pháp Tăng Già Bà Thi Sa, đã tụng hai pháp bất định, đã tụng ba mươi pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề, đã tụng chín mươi pháp Ba Dật Đề, đã tụng bốn pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, đã tụng các pháp chúng học, đã tụng bảy pháp diệt tránh.

Đó là những điều phật đã thuyết, xuất từ giới Kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần. Và còn có các Phật Pháp khác nữa, trong đây cần phải cùng hòa hiệp học tập.
 

2. THẤY PHẬT GIỚI KINH
 

Nhẫn: khổ hạnh bậc nhất.

Niết Bàn: đạo tối thượng.

Xuất Gia, não hại người.

Không xứng danh Sa Môn.

Đây là Giới Kinh mà Đức Tỳ Bà Thi Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy.

Cũng như người mắt sáng,

Tránh khỏi lối hiểm nghèo.

Bậc có trí trong đời,

Tránh xa các xấu ác.

Đây là Giới Kinh mà Đức Thi Khí Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy.

Không báng bổ, tật đố.

Vâng hành các học giới.

Ăn uống biết vừa đủ.

Thường ưa chỗ nhàn tịnh.

Tâm định, vui tinh tấn.

Là lời Chư Phật dạy.

Đây là Giới Kinh mà Đức Tỳ Diếp La Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy.

Như ong đến tìm hoa,

Không hại sắc và hương,

Chỉ hút nhụy rồi đi,

Vậy Tỳ Kheo vào xóm,

Không chống trái việc người,

Người làm hay không làm.

Chỉ xét hành vi mình,

Đoan chính không đoan chính.

Đây là Giới Kinh mà Đức Câu Lưu Tôn Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy.

Chớ để tâm buông lung,

Hãy cần học Thánh pháp.

Như thế dứt ưu sầu,

Tâm định nhập Niết Bàn.

Đây là Giới Kinh mà Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh pháp, đã giảng dạy.

Hết thảy ác chớ làm,

Hãy vâng hành các thiện.

Tự lóng sạch tâm chí.

Là lời Chư Phật dạy.

Đây là Giới Kinh mà Đức Ca Diếp Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy.

Khéo phòng hộ lời nói.

Tâm chí tự lắng trong.

Thân không làm các ác.

Thực hành được như thế.

Ba Tịnh Nghiệp đạo này,

Là đạo Đấng Đại Tiên.

Đây là Giới Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng dạy cho các Tỳ Kheo vô sự trong khoảng mười hai năm đầu. Từ đó về sau được phân biệt rộng rãi.

Các Tỳ Kheo tự mình hâm mộ Chánh pháp, hâm mộ Sa Môn hành, có tàm có quý, hâm mộ học giới, hãy tu học ở trong đây.
 

3. KHUYẾN GIỚI
 

Kẻ trí khéo hộ giới,

Sẽ được ba điều vui:

Danh thơm và lợi dưỡng,

Sau khi chết sanh Thiên.

Hãy quán sát điều này,

Bậc trí siêng hộ giới.

Giới tịnh sanh trí tuệ.

Thành tựu đạo tối thượng.

Như Chư Phật quá khứ,

Và Chư Phật vị lai,

Các Thế Tôn hiện tại,

Đấng chiến thắng khổ đau,

Thảy đều tôn kính giới,

Đấy là pháp Chư Phật.

Nếu ai vì tự thân

Mong cầu nơi Phật Đạo,

Hãy tôn trọng Chánh pháp,

Đây lời Chư Phật dạy.

Bảy Đấng Thế Tôn Phật,

Diệt trừ mọi kết sử,

Thuyết bảy Giới Kinh này,

Giải thoát các hệ phược,

Các ngài đã Niết Bàn,

Các hí luận vắng bặt.

Các đệ tử tuân hành,

Lời dạy Đấng Đại Tiên,

Giới Thánh Hiền khen ngợi,

Thảy đều nhập Niết Bàn.

Thế Tôn khi Niết Bàn,

Vận khởi tâm đại bi,

Họp các Tỳ Kheo chúng,

Ban giáo giới như vậy:

Chớ nghĩ Ta Niết Bàn,

Không còn ai chăn dắt,

Giới Kinh và Tỳ Ni.

Những điều Ta dạy rõ,

Hãy xem đó như Phật,

Dù Ta nhập Niết Bàn.

Giới Kinh này còn mãi,

Phật Pháp còn sáng rỡ,

Do sự sáng rỡ ấy,

Niết Bàn được chứng nhập.

Nếu không trì giới này,

Không bố tát như pháp.

Khác gì mặt Trời lặn,

Thế Giới thành tối tăm.

Hãy hộ trì giới ấy,

Như trâu mao tiếc đuôi,

Hòa hiệp ngồi một chỗ,

Như lời Phật đã dạy.

Tôi đã thuyết Giới Kinh

Chúng Tăng bố tát xong,

Tôi nay thuyết Giới Kinh,

Công đức thuyết giới này,

Nguyện ban khắp chúng sanh,

Cùng trọn thành Phật Đạo.

***