Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá,

Ngài Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

 

CHƯƠNG BỐN

NI TÁT KỲ BA DẬT ĐỀ
 

Thưa các Đại Đức, đây là ba mươi Pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề xuất từ Giới Kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần.

Tỳ Kheo nào, y đã xong, Ca Thi Na đã xả, cất chứa y dư, trong mười ngày không tịnh thí được phép chứa, nếu quá mười ngày, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, y đã xong, Ca Thi Na đã xả, lìa một trong ba y ngủ đêm chỗ khác, trừ Tăng Yết Ma, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, y đã xong, Ca Thi Na đã xả, nếu Tỳ Kheo được vải phi thời, cần thì nhận, nhận xong nhanh chóng may thành y, đủ thì tốt, không đủ thì được phép chứa một tháng vì đợi cho đủ, nếu chứa quá hạn, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, thọ nhận y từ Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến, trừ đổi chác, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, khiến Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

 Tỳ Kheo nào, xin y từ Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ không phải thân quyến, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề, trừ trường hợp đặc biệt.

Trường hợp đặc biệt là nếu Tỳ Kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn. Đây gọi là trường hợp đặc biệt.

 Tỳ Kheo nào, y bị mất, y bị cướp, y bị cháy, y bị nước cuốn, nếu có Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ không phải thân quyến đem cho nhiều y yêu cầu tùy ý nhận. Tỳ Kheo ấy nên biết đủ mà nhận y, nếu nhận quá, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, có Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ không phải thân quyến vì Tỳ Kheo để dành tiền sắm y, nghĩ rằng:

Mua y như thế choTỳ Kheo có tên như thế.

Tỳ Kheo ấy trước không được yêu cầu tùy ý mà đi đến nhà Cư Sĩ, nói như vậy:

Lành thay, Cư Sĩ, nên vì tôi mua y như vậy như vậy, vì muốn đẹp, nếu nhận được, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, có hai nhà Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ để dành tiền sắm y cho Tỳ Kheo, đều nghĩ rằng:

Mang tiền sắm y như thế để mua y như thế cho Tỳ Kheo có tên như thế.

Tỳ Kheo ấy trước chưa nhận được sự yêu cầu tùy ý của hai nhà Cư Sĩ, mà đi đến hai nhà Cư Sĩ, nói như vậy:

Lành thay, dành số tiền may y như thế cho tôi, hãy chung lại làm một. Vì muốn đẹp, nếu nhận được y, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, hoặc Vua hoặc Đại Thần, hoặc Bà La Môn, hoặc Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ, sai sứ mang tiền đến Tỳ Kheo, bảo rằng:

Hãy mang số tiền sắm y như thế cho Tỳ Kheo có tên như thế.

Người sứ ấy đến chỗ Tỳ Kheo, nói với Tỳ Kheo rằng:

Đại Đức, nay tiền sắm y này được gởi đến ngài. Ngài hãy nhận.

Tỳ Kheo ấy nên nói với sứ giả rằng:

Tôi không được phép nhận tiền may y này, khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh, tôi sẽ nhận.

Người sứ này có thể hỏi Tỳ Kheo rằng:

Đại Đức có người chấp sự không?

Tỳ Kheo cần y nên nói:

Có và chỉ một tịnh nhân Tăng già la, hoặc một Ưu Bà Tắc, nói rằng:

Đó là người chấp sự của Tỳ Kheo, thường chấp sự cho các Tỳ Kheo.

Bấy giờ, sứ giả đi đến chỗ người chấp sự, trao số tiền sắm y, rồi trở lại chỗ Tỳ Kheo, nói như vậy:

Đại Đức, tôi đã trao tiền sắm y cho người chấp sự mà ngài chỉ. Đại Đức, khi nào cần, hãy đến người ấy sẽ được y.

Tỳ Kheo khi cần y sẽ đến chỗ người chấp sự, hoặc hai lần, hoặc ba lần, khiến cho nhớ lại, bằng cách nói rằng:

Tôi cần y. Hoặc hai lần, hoặc ba lần như vậy khiến cho nhớ lại. Nếu nhận được y thì tốt. Bằng không thì bốn lần, năm lần, sáu lần, đứng im lặng trước người ấy. Nếu bốn lần, năm lần, sáu lần, đứng im lặng trước người ấy mà được y thì tốt. Bằng không được y mà cố cầu quá giới hạn ấy, nếu được y, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Nếu không được y, tự mình hoặc sai người đến chỗ người xuất tiền sắm y, nói rằng:

Ngài trước sai người cầm tiền sắm y cho Tỳ Kheo tên như vậy. Tỳ Kheo ấy cuối cùng không được y. Ngài hãy lấy lại, đừng để mất. Như vậy là hợp thức.

Tỳ Kheo nào, trộn tơ tằm làm ngọa cụ mới, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, làm ngọa cụ mới bằng lông dê toàn đen, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, làm ngọa cụ mới, phải dùng hai phần lông dê toàn màu đen, phần thứ ba trắng, phần thứ tư xám.

Nếu Tỳ Kheo không dùng hai phần đen, phần thứ ba trắng, phần thứ tư xám làm ngọa cụ mới, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, làm ngọa cụ mới phải trì cho đến sáu năm. Nếu dưới sáu năm, không xả mà làm thêm cái mới, trừ tăng yết mà, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, làm tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ vuông vức một gang tay Phật, đắp lên tọa cụ mới, để cho hoại sắc.

Nếu Tỳ Kheo làm tọa cụ mới không lấy một miếng của cái cũ vuông vức một gang tay đắp lên tọa cụ mới để cho hoại sắc, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, khi đi đường được lông dê, nếu cần dùng, không có người mang, được phép tự mang đi cho đến ba do tuần. Nếu không có người mang, tự mình mang đi quá ba do tuần, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, sai Tỳ Kheo Ni không phải thân quyến giặt, nhuộm hay chải lông dê, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, tự tay cầm tiền, hoặc vàng, bạc hoặc bảo người cầm, hoặc để xuống đất mà nhận, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, kinh doanh tài bảo dưới mọi hình thức, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, kinh doanh mậu dịch dưới mọi hình thức, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, chứa bát dư, không tịnh thí được phép chứa trong hạn mười ngày. Quá hạn, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, có bát vá dưới năm chỗ không chảy rỉ, mà tìm xin bát mới, vì muốn đẹp, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo ấy phải đến giữa Tăng mà xả. Tăng lần lượt đổi, lấy bát tối hạ tọa trao cho, khiến trì cho đến vỡ. Như vậy là hợp thức.

Tỳ Kheo nào, tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải thân quyến dệt làm ba y, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, có Cư Sĩ hay vợ Cư Sĩ khiến thợ dệt vì Tỳ Kheo làm y.

Tỳ Kheo ấy, trước chưa được yêu cầu tùy ý, liền đến chỗ thợ dệt nói rằng:

Y này vốn làm cho tôi. Hãy dệt cho tôi thật hết sức khéo, khiến cho dài rộng, bền chắc, tôi sẽ trả công cho ít nhiều.

Tỳ Kheo ấy trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn, nếu được y, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, trước đã cho Tỳ Kheo khác y, sau vì giận hờn, tự mình đoạt hay sai người đoạt lấy, nói rằng: Hãy trả y lại tôi. Tôi không cho ngài. Nếu Tỳ Kheo kia trả y, Tỳ Kheo kia nhận lấy, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, có bệnh, các loại thuốc dư tàn như tô, dầu, sanh tô, mật ong, thạch mật, trong thời hạn bảy ngày được phép dùng, nếu quá bảy ngày còn dùng, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, xuân còn một tháng, có thể tìm cầu y tắm mưa, còn lại nửa tháng, có thể dùng. Nếu Tỳ Kheo quá trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, quá trước nửa tháng dùng, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, còn mười ngày nữa mới hết ba tháng hạ, các Tỳ Kheo được y cấp thí, Tỳ Kheo biết đó là y cấp thí, có thể thọ nhận. Thọ xong, có thể cất chứa cho đến thời của y, nếu cất chứa quá hạn, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, hạ ba tháng đã hết, một tháng hậu ca đề cũng mãn, sống tại A Lan Nhã, chỗ đáng nghi ngờ, có sợ hãi.

Tỳ Kheo sống tại trú xứ như thế, trong ba y, nếu muốn, có thể lưu một y gởi trong nhà dân. Các Tỳ Kheo có nhân duyên được lìa y, ngủ cho đến sáu đêm, nếu quá, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Tỳ Kheo nào, biết đó là vật thuộc Tăng, mà tự xoay về cho mình, Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. Thưa các Đại Đức, tôi đã tụng ba mươi pháp Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề.

Nay hỏi các Đại Đức trong đây có thanh tịnh không?

Ba lần.

Các Đại Đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc ấy, tôi ghi nhận như vậy.

***