Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá,

Ngài Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

 

CHƯƠNG BA

PHÁP BẤT ĐỊNH
 

Thưa các Đại Đức, đây là hai Pháp bất định xuất từ Giới Kinh, nửa tháng tụng một lần. Tỳ Kheo nào cùng một người nữ một mình ngồi tại chỗ khuất, chỗ kín, chỗ có thể hành dâm, nói lời phi Pháp.

Có vị Ưu Bà Di trụ tín nói một pháp nào trong ba pháp, hoặc Ba La Di, hoặc tăng già bà tha si, hoặc Ba Dật Đề, và Tỳ Kheo ngồi ấy tự xác nhận:

Tôi phạm tội ấy. Vậy cần xử trị một trong ba Pháp, hoặc Ba La Di, hoặc Tăng Già Bà Thi Sa, hoặc Ba Dật Đề, đúng như lời của vị Ưu Bà Di trụ tín. Cần phải như Pháp xử trị Tỳ Kheo ấy. Đây gọi là Pháp Bất định. Tỳ Kheo nào cùng một người nữ ngồi tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, nói lời thô tục.

Có vị Ưu Bà Di trụ tín nói một trong hai Pháp, hoặc Tăng Già Bà Sa Thi, hoặc Ba Dật Đề, và Tỳ Kheo ngồi ấy tự xác nhận:

Tôi phạm tội ấy, Vậy cần xử trị một trong hai Pháp, hoặc Tăng Già Bà Sa Thi, hoặc Ba Dật Đề, đúng như lời của vị Ưu Bà Di trụ tín. Cần phải như Pháp xử trị Tỳ Kheo ấy. Đây gọi là Pháp Bất định. Các Đại Đức, tôi đã tụng hai pháp bất định.

Nay hỏi, các Đại Đức trong đây có thanh tịnh không?

Ba lần.

Các Đại Đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy.

***