Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

* TỲ KHEO GIỚI BỔN

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU TỰA THUYẾT GIỚI

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU TỰA THUYẾT GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỘT - PHÁP BA LA DI

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỘT - PHÁP BA LA DI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG HAI TĂNG GIÀ BÀ THI SA

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG HAI TĂNG GIÀ BÀ THI SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BA PHÁP BẤT ĐỊNH

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BA PHÁP BẤT ĐỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BỐN NI TÁT KỲ BA DẬT ĐỀ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BỐN NI TÁT KỲ BA DẬT ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG NĂM BA DẬT ĐỀ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG NĂM BA DẬT ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG SÁU BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG SÁU BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BẢY PHÁP CHÚNG HỌC

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BẢY PHÁP CHÚNG HỌC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG TÁM PHÁP DIỆT TRÁNH

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG TÁM PHÁP DIỆT TRÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG KẾT

* TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG KẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Phật Đà Da Xá, Ngài Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Thủ