Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỲ KHEO GIỚI BỔN

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU TỰA THUYẾT GIỚI

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỞ ĐẦU TỰA THUYẾT GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỘT - PHÁP BA LA DI

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG MỘT - PHÁP BA LA DI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG HAI TĂNG GIÀ BÀ THI SA

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG HAI TĂNG GIÀ BÀ THI SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BA PHÁP BẤT ĐỊNH

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BA PHÁP BẤT ĐỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BỐN NI TÁT KỲ BA DẬT ĐỀ

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BỐN NI TÁT KỲ BA DẬT ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG NĂM BA DẬT ĐỀ

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG NĂM BA DẬT ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG SÁU BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG SÁU BA LA ĐỀ ĐỀ XÁ NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BẢY PHÁP CHÚNG HỌC

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG BẢY PHÁP CHÚNG HỌC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG TÁM PHÁP DIỆT TRÁNH

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG TÁM PHÁP DIỆT TRÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG KẾT

TỲ KHEO GIỚI BỔN - CHƯƠNG KẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần