Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỨ PHẦN LUẬT

TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN MỘT - GIỚI TỲ KHEO

TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN MỘT - GIỚI TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 8
TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN HAI - GIỚI TỲ KHEO NI

TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN HAI - GIỚI TỲ KHEO NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 5
TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN BA - TĂNG SỰ

TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN BA - TĂNG SỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 18
TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN BỐN - TẠP PHÁP

TỨ PHẦN LUẬT - PHẦN BỐN - TẠP PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 6