Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC

Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xin lỗi quý vị, không có từ này trong Từ Điển Phật Học. Chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.