Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC

Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ý NGHĨA CỦA TỪ KHOÁ NHƯ SAU:

có nghĩa là:

to be afraid of—To fear.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Từ điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

TÌM KIẾM CÁC TỪ KHOÁ KHÁC: