Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC

Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LỜI MỞ ĐẦU

Bộ Từ Điển Phật Học này được tổng hợp từ nhiều Bộ Từ Điển Phật Học đang lưu hành hiện nay như: Từ Điển Phật Quang, Từ Điển Đạo Uyển, Từ Điển Phật Học Tinh Tuyển, Từ Điển Phật học Anh Hán Việt, Từ Điển Phật Học Việt Anh, và nhiều Bộ Từ Điển thịnh hành khác.

Kính chúc Quý Phật Tử trí tuệ tăng trưởng, Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, viên thành Phật Đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật!