Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TU ĐẠO PHẢI ĐOẠN DỤC KHỬ ÁI

TU ĐẠO PHẢI ĐOẠN DỤC KHỬ ÁI
0