Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - LỜI NÓI ĐẦU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ AN LINH THỦ Ở CHÙA KIẾN HIỀN, NƯỚC TRIỆU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ AN LINH THỦ Ở CHÙA KIẾN HIỀN, NƯỚC TRIỆU

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TỊNH KIỂM Ở CHÙA TRÚC LÂM, ĐỜI TẤN

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TỊNH KIỂM Ở CHÙA TRÚC LÂM, ĐỜI TẤN

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TRÍ HIỀN Ở TÂY TỰ, TƯ CHÂU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TRÍ HIỀN Ở TÂY TỰ, TƯ CHÂU

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ DIỆU TƯỚNG Ở BẮC NHẠC, HOẰNG NÔNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ DIỆU TƯỚNG Ở BẮC NHẠC, HOẰNG NÔNG

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ KHANG MINH CẢM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ KHANG MINH CẢM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐÀM BỊ Ở CHÙA VĨNH AN

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐÀM BỊ Ở CHÙA VĨNH AN

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ TRẠM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ TRẠM Ở CHÙA KIẾN PHÚC

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TĂNG CƠ Ở CHÙA DIÊN HƯNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TĂNG CƠ Ở CHÙA DIÊN HƯNG

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO HINH Ở ĐÔNG TỰ, THÀNH LẠC DƯƠNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO HINH Ở ĐÔNG TỰ, THÀNH LẠC DƯƠNG

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO DUNG Ở CHÙA TÂN LÂM

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO DUNG Ở CHÙA TÂN LÂM

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ LINH TÔNG Ở TƯ CHÂU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ LINH TÔNG Ở TƯ CHÂU

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ CHI DIỆU ÂM Ở CHÙA GIẢN TĨNH

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ CHI DIỆU ÂM Ở CHÙA GIẢN TĨNH

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO NGHI Ở CHÙA HÀ HẬU

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO NGHI Ở CHÙA HÀ HẬU

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ QUẢ Ở CHÙA CẢNH PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ QUẢ Ở CHÙA CẢNH PHÚC

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ PHÁP THỊNH Ở CHÙA KIẾN PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ PHÁP THỊNH Ở CHÙA KIẾN PHÚC

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ NGỌC Ở CHÙA NGƯU MỤC, GIANG LĂNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ TUỆ NGỌC Ở CHÙA NGƯU MỤC, GIANG LĂNG

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO VIỆN Ở CHÙA KIẾN PHÚC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO VIỆN Ở CHÙA KIẾN PHÚC

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO THỌ Ở CHÙA KÌ HOÀN, GIANG LĂNG

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ ĐẠO THỌ Ở CHÙA KÌ HOÀN, GIANG LĂNG

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ HUYỀN TẢO Ở CHÙA THÁI HUYỀN ĐÀI, QUẬN NGÔ

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI - TRUYỆN NI SƯ HUYỀN TẢO Ở CHÙA THÁI HUYỀN ĐÀI, QUẬN NGÔ

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền