Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP HAI - KHAI THỊ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP HAI - KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP BA - NHỮNG LÁ THƯ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP BA - NHỮNG LÁ THƯ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP BỐN - GIẢI ĐÁP

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP BỐN - GIẢI ĐÁP

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP SÁU - TAM QUY NGŨ GIỚI

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ - TẬP SÁU - TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì