Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MỘT - KÍNH TAM BẢO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MỘT - KÍNH TAM BẢO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 3
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG HAI - KÍNH THÁP

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG HAI - KÍNH THÁP

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 8
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BA - NHIẾP NIỆM

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BA - NHIẾP NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BỐN - NHẬP ĐẠO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BỐN - NHẬP ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 4
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG NĂM - TÁN TỤNG

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG NĂM - TÁN TỤNG

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 4
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG SÁU - HƯƠNG ĐĂNG

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG SÁU - HƯƠNG ĐĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BẢY - THỤ THỈNH

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG BẢY - THỤ THỈNH

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG TÁM - THỤ TRAI

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG TÁM - THỤ TRAI

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG CHÍN - PHÁ TRAI

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG CHÍN - PHÁ TRAI

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI - PHÚ QUÝ

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI - PHÚ QUÝ

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - BẦN TIỆN

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - BẦN TIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI HAI - KHUYẾN KHÍCH TU TẬP

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI HAI - KHUYẾN KHÍCH TU TẬP

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 7
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BA - BÁO ÂN

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BA - BÁO ÂN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 5
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - PHÓNG SINH

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - PHÓNG SINH

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - LÀM PHÚC

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - LÀM PHÚC

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 8
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - CHỌN BẠN KẾT GIAO

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - CHỌN BẠN KẾT GIAO

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - SUY NGHĨ THẬN TRỌNG

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - SUY NGHĨ THẬN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - LỤC ĐỘ

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - LỤC ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - NGHIỆP NHÂN

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - NGHIỆP NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 6
THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG HAI MƯƠI - DỤC CÁI

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO - CHƯƠNG HAI MƯƠI - DỤC CÁI

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 4