Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG MỘT - PHONG CƯƠNG

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG MỘT - PHONG CƯƠNG

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG HAI - THỐNG NHIẾP

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG HAI - THỐNG NHIẾP

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG BA - TRUNG BIÊN

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG BA - TRUNG BIÊN

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ  - CHƯƠNG BỐN - DI TÍCH

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG BỐN - DI TÍCH

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ  - CHƯƠNG NĂM - DU LÝ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG NĂM - DU LÝ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG SÁU - THÔNG CỤC

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG SÁU - THÔNG CỤC

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG BẢY - THỜI TRỤ

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG BẢY - THỜI TRỤ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG TÁM - GIÁO TƯỚNG

THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ - CHƯƠNG TÁM - GIÁO TƯỚNG

Soạn thuật: Sa Môn Thích Đạo Tuyên, Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh