Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

THÍCH CA PHỔ

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MỘT - GIA PHẢ VỀ CÁC CÕI TRUYỀN NHAU THỈ TỔ PHẬT THÍCH CA Ở KIẾP SƠ

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MỘT - GIA PHẢ VỀ CÁC CÕI TRUYỀN NHAU THỈ TỔ PHẬT THÍCH CA Ở KIẾP SƠ

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI - GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA HỌ CÙ ĐÀM Ở KIẾP HIỀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI - GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA HỌ CÙ ĐÀM Ở KIẾP HIỀN

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BA - GIA PHẢ VỀ SÁU ĐỜI THỈ TỔ CỦA DÒNG HỌ THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BA - GIA PHẢ VỀ SÁU ĐỜI THỈ TỔ CỦA DÒNG HỌ THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BỐN - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI GIÁNG SINH ĐẾN KHI THÀNH PHẬT

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BỐN - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI GIÁNG SINH ĐẾN KHI THÀNH PHẬT

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG NĂM - GIA PHẢ VỀ ĐIỂM ĐỒNG KHÁC GIỮA DÒNG HỌ THÍCH CA VỚI BẢY ĐỨC PHẬT

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG NĂM - GIA PHẢ VỀ ĐIỂM ĐỒNG KHÁC GIỮA DÒNG HỌ THÍCH CA VỚI BẢY ĐỨC PHẬT

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG SÁU - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA ĐỒNG VỚI BA NGÀN VỊ PHẬT

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG SÁU - GIA PHẢ VỀ ĐỨC THÍCH CA ĐỒNG VỚI BA NGÀN VỊ PHẬT

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BẢY - GIA PHẢ VỀ DANH HIỆU VÀ DÒNG DÕI NỘI NGOẠI CỦA ĐỨC THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG BẢY - GIA PHẢ VỀ DANH HIỆU VÀ DÒNG DÕI NỘI NGOẠI CỦA ĐỨC THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG TÁM - GIA PHẢ VỀ CÁC ĐỆ TỬ CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG TÁM - GIA PHẢ VỀ CÁC ĐỆ TỬ CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG CHÍN - GIA PHẢ VỀ BỐN BỘ ĐỆ TỬ NỔI TIẾNG CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG CHÍN - GIA PHẢ VỀ BỐN BỘ ĐỆ TỬ NỔI TIẾNG CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI - DI MẪU PHẬT LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI - DI MẪU PHẬT LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO XUẤT GIA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - VUA TỊNH PHẠN CHA CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA NHẬP NÊ HOÀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT - VUA TỊNH PHẠN CHA CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA NHẬP NÊ HOÀN

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI HAI - MẸ PHẬT THÍCH CA LÀ PHU NHÂN MA HA MA DA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI HAI - MẸ PHẬT THÍCH CA LÀ PHU NHÂN MA HA MA DA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BA - DI MẪU PHẬT THÍCH CA LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NÊ HOÀN

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BA - DI MẪU PHẬT THÍCH CA LÀ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NÊ HOÀN

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - DÒNG HỌ THÍCH CA DIỆT NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BỐN - DÒNG HỌ THÍCH CA DIỆT NGHIỆP ĐỜI TRƯỚC

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ ĐIỀU ĐẠT XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI NĂM - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ ĐIỀU ĐẠT XUẤT GIA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - VIỆC EM HỌ CỦA PHẬT LÀ A NA LUẬT BẠT ĐỀ XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI SÁU - VIỆC EM HỌ CỦA PHẬT LÀ A NA LUẬT BẠT ĐỀ XUẤT GIA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ TÔN ĐÀ LA NAN ĐÀ XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI BẢY - EM HỌ CỦA PHẬT LÀ TÔN ĐÀ LA NAN ĐÀ XUẤT GIA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - CON CỦA ĐỨC THÍCH CA LÀ LA VÂN XUẤT GIA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI TÁM - CON CỦA ĐỨC THÍCH CA LÀ LA VÂN XUẤT GIA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - CHUYỆN VỀ TINH XÁ TRÚC VIÊN CỦA ĐỨC THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG MƯỜI CHÍN - CHUYỆN VỀ TINH XÁ TRÚC VIÊN CỦA ĐỨC THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI MƯƠI - CHUYỆN VỀ TINH XÁ KỲ HOÀN CỦA PHẬT THÍCH CA

THÍCH CA PHỔ - CHƯƠNG HAI MƯƠI - CHUYỆN VỀ TINH XÁ KỲ HOÀN CỦA PHẬT THÍCH CA

Soạn thuật: Sa Môn Thích Tăng Hữu, Đời Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh