Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MỘT

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP HAI

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP HAI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BA

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BỐN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BỐN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP NĂM

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP NĂM

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP SÁU

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP SÁU

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BẢY

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP BẢY

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP TÁM

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP TÁM

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP CHÍN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP CHÍN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI MỘT

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI HAI

THẬP NHỊ MÔN LUẬN - TẬP MƯỜI HAI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần