Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN MỞ  ĐẦU

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN MỞ ĐẦU

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN  - PHẦN MỘT - LƯỢC NÊU TƯỚNG DUY THỨC

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN MỘT - LƯỢC NÊU TƯỚNG DUY THỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN HAI - PHÁ CHẤP NGÃ

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN HAI - PHÁ CHẤP NGÃ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN BA - HAI THỨ NGÃ CHẤP

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN BA - HAI THỨ NGÃ CHẤP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN BỐN - GIẢI THÍCH VẤN NẠN

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN BỐN - GIẢI THÍCH VẤN NẠN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN NĂM - PHÁ CHẤP PHÁP

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN NĂM - PHÁ CHẤP PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN SÁU -  PHÁ CÁC THỪA GIÁO CHẤP PHÁP

THÀNH DUY THỨC LUẬN - PHẦN SÁU - PHÁ CÁC THỪA GIÁO CHẤP PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiện Siêu