Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC - TẬP HAI - CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC - TẬP HAI - CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC - TẬP CHÍN - NIỆM PHẬT TAM MUỘI

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC - TẬP CHÍN - NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa