Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

QUẦN THƯ TRỊ YẾU BA TRĂM SÁU MƯƠI - TẬP MƯỜI BỐN

0