Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu.

daitangkinh.vn

Phim truyện phật giáo

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Giật Tử
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số video: 1
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường, nước Kế Tấn
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

Số video: 1
TAM TỰ KINH

TAM TỰ KINH

Số video: 35
PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Cố Vấn Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Tịnh Không
Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Ngộ Đạo

Số video: 10
DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

DU TỊNH Ý CÔNG GẶP TÁO THẦN

Cố Vấn Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Tịnh Không
Chế tác và Chỉ Đạo: Pháp Sư Ngộ Đạo

Số video: 6
Phim Truyện Phật Giáo - Oan Hồn Đòi Mạng

Phim Truyện Phật Giáo - Oan Hồn Đòi Mạng

Đạo Diễn: Tịnh Tông Học Hội Malaysia

Số video: 1
PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - NGHỊCH DUYÊN

PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - NGHỊCH DUYÊN

Đạo Diễn: Tịnh Tông Học Hội Malaysia

Số video: 1