Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT

NGHI THỨC ĐẠI SÁM HỐI TRƯỚC TÁM MƯƠI TÁM VỊ PHẬT