Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT LÃO MẪU NỮ LỤC ANH KINH

PHẬT THUYẾT

LÃO MẪU NỮ LỤC ANH KINH

Hán dịch:

Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí Bất Không

Việt dịch: Nguyên Thuận

 

Đức Phật còn gọi là Thế Tôn, với công đức cao sâu và từ bi thương xót chúng sanh.

Bấy giờ Đức Phật dẫn theo các đệ tử và Chư Đại Sĩ dừng nghỉ ở xứ Nhạc Âm để rộng tuyên giáo Pháp.

Khi ấy có một bà lão nghèo khổ với lưng còng, quỳ hai gối và bạch Phật rằng:

Bạch Thế Tôn!

Năm uẩn và sáu trần hội họp với thân ta.

Chúng đều là vì ai?

Chúng từ đâu đến và sẽ đi về đâu?

Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng cho con.

Đức Phật bảo:

Lành thay!

Nên biết thức là chủ của chúng. Các Pháp đều do nhân duyên sanh, và thức là vô hình vô sắc.

Ví như việc dùi lửa, hoặc dùng hai que củi cọ xát. Lửa chẳng từ cái dùi bốc ra, và cũng chẳng từ cái đồ vật kiếm lửa.

Lửa đỏ hừng hực bốc ra từ trong đó, rồi trở lại đốt cháy củi. Khi củi đã cháy hết, lửa liền tắt. Lại cũng như đánh trống. Cái trống phát ra tiếng vang rền.

Âm thanh đó chẳng phải vang ra từ da trống, và cũng chẳng phải vang ra từ dùi trống. Các Pháp đều như vậy, và do nhân duyên đổi dời.

Lại cũng như trời mưa. Do tụ hợp của gió, mây, và sấm sét mà có mưa, chứ không phải độc nhất từ uy lực của rồng. Các Pháp đều như vậy. Văn từ cũng như thế.

Ví như họa sĩ hòa hợp các màu sắc, rồi vẽ theo ý muốn nên mỗi chi tiết được vẽ ra. Bức ảnh đều do nhân duyên tụ hợp, chứ không phải độc nhất từ sức của họa sĩ.

Khi nghe Phật dạy, bà lão vui mừng, cung kính cúi mình, rồi liền đắc Pháp Nhẫn và thân thể chẳng còn mỏi mệt.

Lúc đó ngài A Nan thưa rằng:

Thưa Thế Tôn!

Vì sao bà lão này có trí tuệ để hỏi Phật về các Pháp:

Sanh tử từ nơi nào đến.

Và khi nghe Phật giảng dạy thì được tâm khai ý giải và liền đắc Đạo?

Phật bảo ngài A Nan:

Hãy nghe lời dạy của Ta. Thuở quá khứ có Đức Phật, hiệu là Sở Ưng Đoạn.

Vào thuở đó, bà lão này chính là mẹ của ta.

Bấy giờ ta muốn Xuất Gia học Đạo, nhưng mẹ ta thuở đó do quá thương luyến nên không cho phép ta đi Xuất Gia. Thế là ta rất buồn bã và đã bỏ ăn một ngày.

Do bởi nhân duyên ân ái đó mà suốt năm trăm đời sanh ra ở thế gian, bà ấy phải chịu bần cùng.

Nay Ta thành Phật, vạn phước đầy đủ, với vô lượng chúng sanh thanh tịnh cung kính vây quanh.

Trải qua sáu mươi ức kiếp về sau, bà ấy sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết.

Quốc Độ tên là Đa Hoa. Kiếp tên là Lễ Thiền. Nhân dân trong Cõi Nước ấy sẽ có y phục và ẩm thực để dùng như ở trên Trời Tam Thập Tam. Họ đều sống lâu đến một kiếp và không có mọi khổ não.

Khi nghe Phật Thuyết Pháp, bà lão, cùng Trời, Rồng, và Dạ Xoa đều rất hoan hỷ. Tám mươi bảy ngàn người người phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Sau đó, họ đảnh lễ Đức Phật rồi cáo lui.

***