Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường