Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ

PHẬT THUYẾT KINH VỀ THỜI GIAN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT TỪ THỊ
0