Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MỘT - TẬP HỘI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MỘT - TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BA - TÂM ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BA - TÂM ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BỐN - GIẢI THOÁT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BỐN - GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM NĂM - BA LOẠI BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM NĂM - BA LOẠI BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM SÁU - TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM SÁU - TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BẢY - PHÁT NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM BẢY - PHÁT NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM TÁM - BỒ TÁT GIẢ DANH BỒ TÁT THỰC NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM TÁM - BỒ TÁT GIẢ DANH BỒ TÁT THỰC NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM CHÍN - TÂM KIÊN CỐ CỦA BỒ TÁT THỰC NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM CHÍN - TÂM KIÊN CỐ CỦA BỒ TÁT THỰC NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI - LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI - LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI MỘT - TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI MỘT - TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI HAI - TRANG NGHIÊM PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI HAI - TRANG NGHIÊM PHƯỚC ĐỨC TRÍ TUỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BA - THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BA - THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BỐN - THỌ GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BỐN - THỌ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI NĂM - TỊNH GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI NĂM - TỊNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI SÁU - TRỪ ÁC

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI SÁU - TRỪ ÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - SÁU BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - SÁU BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - BỐ THÍ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - BỐ THÍ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - THANH TỊNH TAM QUY Y

PHẬT THUYẾT KINH ƯU BÀ TẮC GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - THANH TỊNH TAM QUY Y

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương