Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP MỘT - THIÊN CÓ KỆ

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP MỘT - THIÊN CÓ KỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP HAI - THIÊN NHÂN DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP HAI - THIÊN NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP BA - THIÊN UẨN

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP BA - THIÊN UẨN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP BỐN - THIÊN SÁU SỨ

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP BỐN - THIÊN SÁU SỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP NĂM - THIÊN ĐẠI PHẨM

PHẬT THUYẾT KINH TƯƠNG ƯNG BỘ - TẬP NĂM - THIÊN ĐẠI PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 11