Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH SA MÔN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH SA MÔN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH A MA TRÚ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH A MA TRÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CHỦNG ÐỨC

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CHỦNG ÐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CỨU LA ĐÀN ĐẦU

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CỨU LA ĐÀN ĐẦU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH MA HA LI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH MA HA LI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CHA LI DA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CHA LI DA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CA DIẾP SƯ TỬ HỐNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH CA DIẾP SƯ TỬ HỐNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH BỐ SÁ BÀ LÂU

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH BỐ SÁ BÀ LÂU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH TU BA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH TU BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH KIÊN CỐ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH KIÊN CỐ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH LÔ HI GIA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH LÔ HI GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH TAM MINH

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH TAM MINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI BỔN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI BỔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH XÀ NI XA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH XÀ NI XA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI ÐIỂN TÔN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI ÐIỂN TÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI HỘI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG BỘ - KINH ÐẠI HỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán