Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI BẢN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI BẢN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH DU HÀNH

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH DU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐIỂN TÔN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐIỂN TÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH XÀ NI SA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH XÀ NI SA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TIỂU DUYÊN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TIỂU DUYÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG TU HÀNH

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TỆ TÚ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TỆ TÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TÁN ĐÀ NA

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TÁN ĐÀ NA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH CHÚNG TẬP

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH CHÚNG TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THẬP THƯỢNG

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THẬP THƯỢNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TẮNG NHẤT

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TẮNG NHẤT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TAM TỤ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TAM TỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN VẤN

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH A NẬU DI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH A NẬU DI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THIỆN SINH

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THANH TỊNH

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH THANH TỊNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TỰ HOAN HỶ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH TỰ HOAN HỶ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI HỘI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH ĐẠI HỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH A MA TRÚ

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG A HÀM - KINH A MA TRÚ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần