Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MỘT - PHẨM BẢY PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MỘT - PHẨM BẢY PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM HAI - PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM HAI - PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BA - PHẨM XÁ LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BA - PHẨM XÁ LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BỐN - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BỐN - PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM NĂM - PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM NĂM - PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 16
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM SÁU - PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM SÁU - PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BẢY - PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM BẢY - PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM TÁM - PHẨM UẾ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM TÁM - PHẨM UẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM CHÍN - PHẨM NHÂN

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM CHÍN - PHẨM NHÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI - PHẨM LÂM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI - PHẨM LÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM PHẠM CHÍ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM PHẠM CHÍ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 25
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM PHẠM CHÍ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM PHẠM CHÍ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 20
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM CĂN BỔN PHÂN BIỆT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM TÂM

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM SONG

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM SONG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM ĐẠI

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM ĐẠI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM BÔ ĐA LỢI

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM BÔ ĐA LỢI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM LỆ

PHẬT THUYẾT KINH TRUNG A HÀM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM LỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

Số bài: 11