Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không, Đời Thiên Trúc
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Đức

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH TRỐNG PHÁP LỚN - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí Bất Không, Đời Thiên Trúc
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Viên Đức