Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT

KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
 

Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rặng cây Thái Tử Kỳ Ðà.

Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, Trời, Người đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận.

Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn! Nay thấy thế gian cùng một giống sanh trong đạo người. 

Có người đẹp, người xấu, người mạnh, người yếu, người nghèo, người giàu, người khổ, người vui, người sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau.

Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người ba mươi tuổi đã tử vong, người mười lăm tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc.

Có người đoan chánh, có người bần hàn.

Có người xấu xí mà giàu sang, người rất mạnh khoẻ mà thấp kém.

Có người nhu nhược mà lên ngôi cao.

Có người khổ mà sống lâu, người vui mà chết sớm.

Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, người làm ác lại gặp phước lợi.

Người béo trắng lại mắt lác, người xanh đen mà lại tươi đẹp.

Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng.

Có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn.

Có người nhiều con trai con gái.

Có người cô đơn một mình.

Có người ly gia hương đói rét lang thang.

Có người được vào cung vua ăn mặc tha hồ.

Có ngườì lúc trẻ thì nghèo hèn đến lúc già lại giàu sang.

Có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục.

Có nhà cha từ con hiếu, Luận Kinh giảng nghĩa.

Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái.

Có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có người không cửa không nhà nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực.

Có người chỗ ở như ổ quạ hang hưu giống loài ly thú, cũng có người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự.

Có người an nhàn hưởng phước báo, có người đi làm mướn không ai thuê.

Có người thông minh sáng suốt, có người dốt nát ngu si.

Có người kinh doanh mới được, có người chẳng cầu tiền của tự đem lại.

Có người giàu mà tham xẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí.

Có người lời nói ngọt ngào, có người tiếng nói ra như gai góc.

Có người được nhiều người ái kính, có người bị mọi người xa lánh.

Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh.

Có người sát sanh không nương tay.

Có người khoan dung đại lộ, lại đắc nhân tâm.

Có người bị dân chúng bỏ rơi.

Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp.

Có người ham nghe pháp ngữ, có người nghe Kinh buồn ngủ.

Có người vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương.

Có người hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh.

Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng nghe mà nhất tâm hành thiện.

Đức Thế Tôn dạy A Nan rằng: Như ông hỏi ta, chúng sanh thọ báo bất đồng, là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế muôn sai vạn biệt.

Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông và chúng sanh đời sau mà phân biệt giải nói:

Người đời này được thân tướng đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được.

Người bị thân hình xấu xí, là do đời trước ở trong đạo người có tánh sân hận.

Người đời này bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham lam.

Người đời này được cao quý là đời trước hay lễ bái Chư Phật mà được.

Người đời này bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn.

Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính.

Người bị lùn thấp là do đời trước mạt pháp, khinh Tăng.

Người ngang tàng ương ngạnh, là do đời trước làm kiếp dê.

Người đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật.

Người bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trai thực cúng dường.

Người bị đỏ mắt là do đời trước tiếc ánh sáng.

Người đui mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng.

Người đời này câm ngọng là do đời trước hủy báng chánh pháp.

Người đời này điếc lác, là do đời trước không hoan hỷ nghe pháp.

Người khuyết răng đời này là do đời trước hay ăn xương thịt.

Người tắc mũi đời này là do đời trước đốt hương bất hảo cúng dường Phật.

Người sứt môi đời này là do đời trước hay đâm thọc sâu thủng mang hoặc môi cá.

Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn.

Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sinh vật.

Người trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào Chùa đứng trước Tượng Phật Bồ Tát.

Người da đen đời này là do đời trước để Tượng Phật thờ ở mái hiên, làm khói xông tượng.

Người đời này bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc Sư Trưởng không đứng dậy.

Người đời này bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng quay lưng vào Tượng Phật.

Người bị trán thấp hoặc trớt là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lạy, cầm tay gõ trán.

Người đời này rụt cổ là do đời trước thấy các bậc Tôn Trưởng rụt đầu chạy trốn.

Người đời này đau tim là do đời trước hay đâm chém chúng sanh.

Người đời này bị bệnh hủi là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta.

Người đời này bị bệnh ho suyễn là do đời trước trời mùa đông giá rét cho người ăn thức ăn lạnh.

Người đời này không có con là do đời trước hay bắt giữ các chim non giết thịt.

Người đời này lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các động vật.

Người đời này sống lâu là do đời trước có từ tâm.

Người đời này chết non là do đời trước hay sát sanh hại vật.

Người đời này giàu sang là đời trước hành thiện bố thí.

Người đời này có xe ngựa là do đời trước cúng dường Tam Bảo bằng xe ngựa.

Người đời này thông minh là do đời trước ham học và tụng Kinh.

Người đời này ám độn ngu si là do đời trước làm súc sanh mà lại.

Người đời này làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chức quyền.

Người đời này nhảy nhót quay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ đầu thai.

Người đời này bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại Tam Bảo.

Người đời này tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh.

Người đời này hay có ác tánh là do đời trước làm kiếp rắn, rết, bọ cạp.

Người đời này sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới.

Người đời này các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới phạm trai.

Người đời này hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn tái sinh.

Người đời này ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh.

Người tham lam thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai.

Người đời này có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ bìu cổ, là do đời trước hay ăn một mình ăn vụng.

Người đời này bị mồm hôi thúi là do đời trước hay mắng chửi, rủa xả, hỗn hào.

Người đời này không có nam nữ căn là do đời trước hay thiến chó, lợn.

Người đời này ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mạ nhục, mắng nhiếc các bậc Tôn Trưởng.

Người đời này thông dâm với phụ nữ nhà người ta, chết đọa làm loài ngan, vịt.

Người đời này hay thông dâm với chính họ, chết đọa làm loài chim công, chim sẻ.

Người sẻn tiếc Kinh Thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ con mọt.

Người đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài lục di mường mán mọi rợ.

Người sát sanh, chết đọa vào trong loài hang thú hổ, báo, chó sói.

Người đeo tràng hoa, chết đọa vào loài trùng tải trắng tức sâu trùng mình có hoa.

Người mặc áo dài lượt thượt, chết đọa làm trùng đuôi dài.

Người nằm ăn, chết đọa vào loài lợn.

Người mặc áo sặc sỡ các sắc loè loẹt, chết đọa làm loài chim loang lổ.

Người nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim vẹt.

Người chế diễu người, chết đọa làm loài trăn, rắn ác độc.

Người làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não.

Người tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim két.

Người nói làm cho người khác bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú dã hồ.

Người làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu, nai.

Người đời trước đi guốc, dép vào đời, đời này sanh loài có móng như móng ngựa.

Người đời trước hay phóng hạ khí, đời này làm loài trùng khí hàn.

Người đời trước buộc người phải ăn dè sẻn, nghĩa là bớt phần ăn của người, đời này làm con mọt gặm gỗ.

Người đời trước dùng cối giã của Tăng Chúng, đời này bị làm loài trùng gật đầu.

Làm thân cá đời này, là do đời trước lạm dụng nước của Chư Tăng.

Làm bẩn đất Chúng Tăng, phải đọa làm loài trùng ở chốn dơ bẩn.

Lấy trộm quả trái của Chúng Tăng, phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất.

Làm loài trâu lừa kéo cối nghiến, là do đời trước làm người ăn trộm của Chúng Tăng.

Ðời trước cưỡng ép xin đồ của Chúng Tăng, đời này làm loài chim bồ câu trắng.

Ðời trước nhục mạ Chúng Tăng, đời này phải làm loài trùng ở cổ trâu.

Lạm ăn rau của Tăng, phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đắng.

Bất kính ngồi giường của Tăng, phải đọa làm loài lươn, loài nhện.

Lạm dụng các đồ vật của Tăng, phải đọa làm loài thiêu thân.

Nhổ khạc trong đất Chùa, đời này phải đọa làm chim dài mỏ.

Mặc áo vằn khói, bôi phấn đánh môi son vào Chùa, đời này phải đọa làm chim mỏ đỏ.

Mặc áo màu sặc sỡ vào Chùa, đời này đọa làm loài chim lệ.

Ðời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau trong Chùa, đời này phải đọa làm loài trùng thanh.

Ðời trước ngồi trên hoặc đạp vào Tháp thờ Phật, đời này phải đọa làm loài lạc đà.

Ðời trước đi giầy dép vào Chùa hoặc Tịnh Xá, đời này phải đọa làm loài ếch, nhái chuột bọ.

Ðời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời này làm loài chim bách thiệt.

Làm ô uế tịnh hạnh của Tăng Ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm muôn tên đao bay xuống một lần chém tan thân thể.

Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn!

Theo như lời Phật nói phạm vào của Chúng Tăng thật là tội rất nặng, nếu như thế thì bốn chúng Đàn Việt làm sao mà đến Chùa, mà cung kính lễ bái được?

Phật nói: Người đến Chùa Tăng có hai thứ tâm: Một là thiện tâm, hai là ác tâm.

Thế nào là thiện tâm?

Người đến Chùa Tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy Tăng thì cung kính. Thỉnh Kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất Chùa Chiền, kiến lập Tam Bảo. Không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp.

Những người như thế cất chân một bước tức là bước Thiên Đàng, đời vị lai hưởng phước như cây Bồ Ðề Già, đó gọi là người tối thượng thiện.

Thế nào là ác tâm?

Có những chúng sanh khi tới Chùa, chỉ dòm ngó xin Chúng Tăng như là đòi mượn tiền mượn của hoặc chỉ trích Chư Tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chỉ phá hoại mà thôi.

Ăn của Chúng Tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu, cắp mang về nhà, những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàn, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt, đó tức là người tối hạ ác nhân.

Phật lại dặn A Nan rằng: Phải răn bảo cho đệ tử của ta đời mai sau, khi đến Chùa phải cẩn thận chớ phạm của Tam Bảo. Phải gắng sức tôn sùng, thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật dạy, tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ.

Phật nói:

Ðời này cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sau đọa làm loài tằm bị người nung nấu kéo tơ.

Ðời này chẳng muốn thắp đèn soi Kinh, cúng tượng chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi thiết vi.

Ðời này làm người đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ.

Ðời này đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết cứ.

Ðời này làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ, thiết sàng.

Ðời này có nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải.

Ðời này có nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà.

Ðời này nướng rán gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà.

Ðời này cạo lông lợn hoặc nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch thang.

Ðời này hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tiêm thạch.

Ðời này uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng sôi.

Ðời này cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân.

Ðời này lấy trộm quả trái của Tăng Chúng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết hoàn.

Ðời này ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải.

Ðời này ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ.

Ðời này làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa.

Ðời này nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ẩu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê.

Ðời này nói thêu dệt đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạt thiệt.

Ðời này nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm.

Ðời này sát sanh cúng tế quỷ thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối.

Ðời này làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để dối người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn.

Ðời này làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên Trời lấy thần hồn, người đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu chặt ngang lưng.

Ðời này làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn, hoặc họa Ngũ Đạo, Thổ Ðịa, Thổ Công, ông Hoàng bà Chúa, tất cả như thế đều là lừa dối người ngu lấy tiền. Sau khi chết đọa vào địa ngục chước, bị quân ngục tuốt băm chém, mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt.

Ðời này làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán cát hung, năm họ tiện lợi, an long vân mạch trấn ác suy họa để lừa dối người ngu lấy tiền, nói càn những điềm xấu tốt, người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình người đó để mổ móc thịt ăn, ray rỉa gân xương chịu khổ vô cùng.

Ðời này làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt.

Ðời này làm người phá Tháp, phá Chùa, lừa gạt Chư Tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào đại địa ngục A tỳ, qua tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, một trăm ba mươi sáu sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến năm kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục.

Phật nói:

Làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ, phải biết người đó kiếp trước làm giống lạc đà nay được tái sanh.

Người đi đây đi đó ăn khoẻ, không tránh nguy hiểm khó khăn, người đó trước làm giống ngựa tái sanh.

Người hay xông pha đi nắng đi rét tâm không ghi nhớ, người đó trước làm giống trâu được tái sanh.

Người tiếng nói to hồm hồm, không biết hổ thẹn, nhiều ác niệm không phân biệt phải trái, người đó trước làm giống lừa được tái sanh.

Người tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, người đó trước làm giống sư tử được tái sanh.

Người lông trên mình dài, mắt nhỏ không muốn ở yên chỗ, người đó trước làm giống chim được tái sanh.

Người thân cao lớn, mắt tròn, lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, người đó trước làm giống hổ được tái sanh.

Người có tánh phản phúc, sát hại sâu trùng, người đó trước làm giống dã hồ mà tái sanh.

Người có sức lực khoẻ mạnh và cường tráng ít dâm dục, không yêu vợ con, người đó trước làm giống chó sói mà tái sanh.

Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt người gian phi và ít ngủ, đa sân nộ, người đó trước làm giống chó mà tái sanh.

Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, người đó trước làm giống chim vẹt mà tái sanh.

Người hay vui trong nhân chúng, lời nói nhiều phiền phức, người đó trước làm loài chim yểng mà tái sanh.

Người thể vóc bé nhỏ ham dâm dục ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, người đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh.

Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, người đó trước làm loài trăn rắn được tái sanh.

Người lời nói có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc, người đó trước làm giống bọ cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh.

Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, người đó trước làm loài chồn được tái sanh.

Người hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận không có tình thân sơ, người đó trước làm loài chuột được tái sanh.

Phật nói: Người phá hoại Chùa Tháp, cất giấu của Tam Bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào địa ngục A tỳ.

Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim oanh vũ, chim thanh tước, cá giải, khỉ, vượn, hưu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ.

Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu bi, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người thì nuôi gà lợn, người đồ nhi mổ giết trâu lợn người săn bắn, người chài lưới bắt cá và quân canh ngục.

Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, khi chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trâu nước, rận, chí, ruồi, muỗi, kiến, các thân hình. Nếu được làm người thì mù, điếc, câm, ngọng, gù, còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp.

Làm người hay kiêu mạn, chết làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng, ăn mày, bị mọi người khinh rẻ.

Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn, lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ thú lại cắt thịt mà ăn.

Đời này chỉ muốn đứng trước người ta, chết đọa làm loài voi trắng, chân thẳng không được nằm.

Ðời này phá trai, ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa.

Ðời này cởi trần ngồi, sau khi chết đọa làm loài trùng hàn vọ.

Ðời này ăn cắp đồ trai dư về ăn uống, chết đọa vào trong địa ngục nhục thiết, sau khi sanh vào cõi nhân gian mắc chứng bệnh yết hầu và chết non.

Ðời này lễ Phật đầu chẳng sát đất, chết đọa vào địa ngục đảo huyền, sau khi sanh vào cõi nhân gian phần nhiều bị lừa dối.

Ðời này lễ Phật không chắp tay, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít.

Ðời này nghe tiếng chuông Chùa không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loài trăn, thân to dài bị vi trùng moi rúc ăn.

Ðời này chắp tay hai bàn tay khít lại với nhau lễ Phật, chết đọa vào địa ngục phản phúc, sau sanh trong đạo người gặp nhiều việc ác.

Ðời này chắp tay năm thể rạp xuống đất chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý.

Người khỏe hay ưa giận và buồn phiền, là do đời trước có bệnh điên cuồng.

Người bị con ngươi lệch về một bên mắt lác, là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ.

Người đời này bênh vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt.

Ðời nay lấy nước đổ vào trong rượu rồi bán cho người ta, sau khi chết phải đọa làm loài trùng trong nước, khi sanh cõi nhân gian mắc chứng bệnh thũng và đoản khí mà chết.

Phật dạy A Nan rằng: Như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ, đều là do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục. Trung là nhân duyên súc sanh. Hạ là nhân duyên ngạ quỷ.

Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh.

Tội trộm cắp khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do.

Tội tà dâm khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải chịu hai thứ quả báo, một là vợ chồng không trinh lương, hai là hai vợ chồng tranh nhau không theo ý mình.

Tội nói dối khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt.

Tội lưỡng thiệt khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là bị anh em họ hàng tệ ác.

Tội ác khẩu khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sinh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng.

Tội ỷ ngữ khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là nói phải chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt.

Tội tham lam khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý.

Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta não hại.

Tội ngu si khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau sanh làm người phải gặp hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng.

Các Phật Tử nên biết nghiệp thập ác như thế, đều là mọi sự đau khổ, chứa chất một nhân duyên lớn.

Khi bấy giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh gì mà được thoát khỏi khổ ấy, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho?

Đức Phật dạy: Các ngươi hãy giáo hóa hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước, thế nào là tu phước?

Nếu có chúng sanh nào đời này làm một người chủ đứng ra xây cất Chùa, Tháp, Tịnh Xá đời vị lai được phước làm Quốc Vương thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục.

Ðời này làm Ấp Vương Trung Chánh, Duy Na, Luân Chủ. Đời sau sẽ được làm Vương Thần, Phụ Tướng, Châu Quận đầy đủ tôn sang.

Ðời này khuyến hóa nhiều người làm các việc công đức. Đời vị lai sẽ được làm Trưởng Giả giàu sang, mọi người kính nể, trí huệ khai thông.

Ðời này đốt đèn cúng Phật. Đời sau sanh vào Cung Trời Nhật Nguyệt Quang Minh.

Ðời này làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng. Đời sau sanh nơi nhà giàu có, ăn mặc tự nhiên.

Ðời này cho người thức ăn uống. Đời sau nơi sanh bếp Trời tự đem lại, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài.

Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn người nhất xiển đề được ngàn bội báo.

Cúng dường thầy Tỳ Kheo trì giới được vạn bội báo.

Nếu cúng dường các vị Pháp Sư lưu thông ðại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Chư Phật Bồ Tát thọ báo vô cùng.

Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là Chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân.

Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường cúng dường phước ấy bao giờ vô cùng tận được.

Ðời này cung cấp nước tắm cúng dường Chúng Tăng. Đời sau sanh chốn áo mặc tự nhiên, có mọi người kính nể, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp.

Ðời này tán thán Phật Pháp và ham trì tụng Kinh Pháp. Sanh thân đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm mầu, ai nghe tiếng cũng vui mừng.

Ðời này giữ giới. Sanh thân đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người.

Ðời này đào giếng hoặc để chum, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát. Đời sau sanh xứ nào cũng làm thân vương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại.

Ðời này viết chép Kinh pháp cho người đọc. Đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì, nghe qua một lần thấu hiểu, Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc Thượng Thủ.

Ðời này bắc cầu, hoặc chở thuyền cho người qua sông. Đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báu, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ.

Phật dạy A Nan rằng: Trong Kinh như ta nói về nhân quả, khuyên chúng sinh đọc tụng tu hành thì được qua khỏi khổ nạn, nếu nghe Kinh này sinh lòng hủy báng người đó ngay đời hiện tại, lưỡi sẽ bị rơi rụng.

A Nan bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, Kinh này gọi là Kinh gì và khuyến phát thế nào cúi xin Thế Tôn chỉ giáo.

Phật dạy A Nan tôi rằng: Kinh này tên Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là Kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành, thọ trì như thế.

Khi Phật nói Kinh xong, trong chúng có tám vạn Trời, người, phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam. Một ngàn hai trăm ác nhân bỏ ý ác biết đời trước của mình.

Vô lượng Trời người được vô sanh pháp nhẫn, thường được hưởng an lạc. Vô lượng chúng sanh các Cõi Tịnh Ðộ cùng được làm bạn với Chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành.

***