Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường
 

CHƯƠNG MỘT

NGHIỆP QUẢ THẾ GIAN

VÀ XUẤT THẾ GIAN
 

Chia làm năm đoạn:

1. Từ nơi nhân mà nói đến quả.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: Tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do vậy có sự xoay vần trong các thú.

2. Từ nơi quả mà nói rõ nhân.

Này Long Vương! Nhà ngươi có thấy ở trong hội này và các loài ở trong đại hải hình sắc, chủng loại mỗi mỗi không đồng nhau không?

Tất cả đều do tâm tạo thiện hay ác của thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà gây nên cả.

3. Nói rõ về tướng của nhân.

a. Quán tâm vô sanh.

Tâm ấy không có hình sắc, không thể thấy được, chỉ là do các pháp nhóm họp như huyễn không thật, rốt ráo không có chủ tể, không có ngã và ngã sở.

b. Quán pháp như huyễn.

Tuy đều theo nghiệp, hiện ra không đồng. Mà thật trong ấy, không có người tác giả, nên tất cả các pháp, tự tánh như huyễn, đều là bất khả tư nghị.

c. Khuyên nên tu học.

Kẻ trí giả biết thế rồi, nên tu thiện nghiệp. Nhờ vậy sanh ra uẩn, xứ, giới v.v... đều được đoan chánh, trông thấy không nhàm chán.

4. Đem tướng của nghiệp quả làm chứng.

a. Dùng Phật Quả làm chứng.

Này Long Vương! Ngươi xem thân của Phật do trăm ngàn ức phước đức mà sanh ra, các tướng trang nghiêm, quang minh chói rạng, phủ tất cả đại chúng, dù vô lượng ức các vị Tự Tại Phạm Vương đều không thể hiển hiện được. Những ai chiêm ngưỡng thân của Như Lai, không ai là chẳng chóa mắt.

b. Dùng Bồ Tát làm chứng.

Ngươi lại xem đây, các vị Đại Bồ Tát diệu sắc trang nghiêm, tất cả đều do tu tập phước đức thiện nghiệp mà sinh ra.

c. Đem hàng Thiên Long làm chứng.

Lại nữa, các hàng Thiên Long Bát Bộ thấy có oai thế lớn lao, cũng nhân phước đức của thiện nghiệp mà sanh.

d. Đem các loài ở biển làm chứng.

Này đây, các chúng sinh ở trong đại hải, hình sắc thô xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ đều do hết thảy tưởng niệm của tự tâm gây ra bởi thân, ngữ, ý các nghiệp bất thiện, vậy nên tùy theo chỗ gây nghiệp mà tự thọ báo.

e. Kết khuyên tu học.

Ngươi nay thường nên tu học như vậy, cũng khiến chúng sanh rõ thấu nhân quả tu tập thiện nghiệp. Ngươi nên ở đây, chánh kiến bất động, chớ đọa trong tà kiến đoạn thường, đối với các phước điền, hoan hỷ kính nhường. Vậy nên các ngươi cũng được nhân thiên tôn kính cúng dường.
 

CHƯƠNG HAI

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO
 

1. Công dụng của thiện pháp.

Long Vương nên biết, Bồ Tát có một phép, dứt tất cả các khổ của đường dữ, pháp ấy là gì?

Nghĩa là ngày đêm thường nhớ, suy nghĩ quán sát pháp lành, làm cho các pháp lành, mỗi niệm mỗi tăng trưởng. Không cho một hào ly bất thiện xen lẫn vào. Tức là hay khiến cho các pháp hằng dứt, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận các Đức Phật, Bồ Tát và các Thánh chúng.

2. Giải thích tên của thiện pháp.

Thiện pháp là gì?

Nghĩa là thân của nhân thiên, đạo bồ đề của Thanh Văn, đạo bồ đề của Độc Giác và vô thượng bồ đề đều y pháp ấy làm căn bản và thành tựu. Cho nên gọi là thiện pháp.

3. Tướng của mười điều thiện.

Thiện pháp đây tức là mười nghiệp đạo thiện.

Những gì là mười?

Nghĩa là xa lìa sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và tà kiến.
 

CHƯƠNG BA

CÔNG ĐỨC CỦA

MƯỜI NGHIỆP LÀNH
 

1. Công đức xa lìa sự sát sanh.

Long Vương! Nếu xa lìa sát sanh thời được thành tựu mười pháp không còn bức não.

Những gì là mười?

Đối với các chúng sanh cùng khắp bố thí đức vô úy.

Thường khởi lòng đại từ đối với chúng sanh.

Dứt sạch tất cả các tập khí thói quen giận hờn.

Thân thường không bệnh.

Sống mạnh lâu dài.

Thường được phi nhân quỷ thần ủng hộ.

Thường không ác mộng, thức ngủ an vui.

Diệt trừ oan kiếp, oán thù tự giải.

Không sợ sa đường dữ.

Khi chết sanh lên Trời.

Ấy là mười công đức.

Nếu hồi hướng đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau khi thành Phật, được quả Phật thì tùy tâm tự tại sống lâu.

2. Công đức xa lìa trộm cắp.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa trộm cắp thời được mười pháp bảo tín.

Mười pháp ấy là gì?

Giàu có của cải.

Vua, giặc, nước, lửa và con hư không phá diệt.

Nhiều người thương mến.

Người không dối gạt.

Mười phương khen ngợi.

Không lo tổn hại.

Tiếng tốt đồn khắp.

Ở giữa đại chúng không sợ hãi.

Của cải, tánh mạng, hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ không thiếu.

Thường sẵn lòng bố thí.

Mạng chết sanh lên Trời.

Nếu hồi hướng về đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau thành Phật, được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề.

3. Công đức xa lìa tà hạnh tà dâm.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa tà hạnh, thời được bốn pháp, kẻ trí ngợi khen.

Những gì là bốn?

Pháp căn điều thuận.

Xa lìa rộn ràng.

Được đời khen ngợi.

Vợ không ai xâm phạm.

Ấy là bốn công đức về chánh hạnh. Nếu hồi hướng đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau thành Phật, được trượng phu ẩn mật tàng tướng.

4. Công đức xa lìa nghiệp vọng ngữ.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa vọng ngữ thời được tám pháp Trời khen ngợi.

Những gì là tám?

Miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát.

Được người tín phục.

Mở lời thành chứng, nhân thiên kính mến.

Thường đem lời êm dịu, an ủi chúng sanh.

Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh.

Nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ.

Mở lời tôn trọng, nhân thiên phụng hành.

Trí huệ thù thắng không ai chế phục.

Ấy là tám món công đức về hạnh không vọng ngữ. Nếu hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, sau thành Phật được chơn thiệt ngữ của Như Lai.

5. Công đức xa lìa nghiệp hai lưỡi.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, thời được năm pháp không thể phá hoại.

Những gì là năm?

Được thân bất hoại, không ai hại được.

Được bà con bất hoại, không ai phá hại.

Được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp.

Được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố.

Được thiện tri thức bất hoại. Không dối lừa nhau.

Năm công đức này nếu hồi hướng về đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau thành Phật, được quyến thuộc chơn chánh, các tà ma ngoại đạo không thể phá hoại.

6. Công đức xa lìa nghiệp ác khẩu.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa ác khẩu thời được thành tựu tám món tịnh nghiệp.

Những gì là tám?

Lời nói không trái pháp độ.

Lời nói có lợi ích.

Lời nói quyết lý.

Lời nói đẹp đẽ.

Lời nói thừa lãnh được.

Lời nói được tin dùng.

Lời nói không thể chê.

Lời nói được ưa thích.

Nếu hồi hướng đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau thành Phật, đầy đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai.

7. Công đức xa lìa ỷ ngữ nói thêu dệt.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa ỷ ngữ, thì thành tựu ba món quyết định.

Những gì là ba?

Được người trí yêu mến.

Dùng trí như thật đáp các người hỏi.

Ở nhân thiên oai đức tối thắng, không hư vọng.

Nếu hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sau thành Phật, được Như Lai thọ ký, chẳng có luống dối.

8. Công đức xa lìa tham dục.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa tham dục thời được thành tựu năm món tự tại.

Những gì là năm?

Ba nghiệp tự tại, các căn cụ túc.

Của cải tự tại, oán tặc, không cướp lại.

Phước đức tự tại, toại lòng yêu muốn, vật dụng đầy đủ.

Vương vị tự tại, đồ vật quý lạ, đều được phụng hiến.

Những vật được, thù thắng xấp trăm lòng mong cầu. Vì ngày xưa không bỏn sẻn ganh ghét.

Nếu hồi hướng vô thượng bồ đề sau thành Phật, tam giới đặc biệt tôn trọng thảy đều kỉnh nhường.

9. Công đức xa lìa sân nhuế sân hận.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa sân hận, thời được tám món tâm pháp hỷ duyệt.

Những gì là tám?

Không có lòng tổn não.

Không còn sân hận.

Không có lòng gây kiện.

Lòng nhu hòa, ngay thật.

Được từ tâm của Bậc Thánh giả.

Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh.

Thân tướng đẹp đẽ, chúng đều tôn kính.

Do sự hòa nhẫn. Mau sanh về cõi phạm thiên.

Nếu hồi hướng đạo vô thượng bồ đề, sau thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người trông không chán.

10. Công đức xa lìa nghiệp tà kiến.

Lại nữa Long Vương! Nếu xa lìa tà kiến thời được thành tựu mười pháp công đức.

Những gì là mười?

Được ý vui chơn thiện, bầu bạn chơn thiện.

Thâm tín nhân quả. Thà bỏ thân mạng trọn chẳng làm ác.

Chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần.

Trực tâm chánh kiến, xa hẳn tất cả ngờ vực cát hung.

Thường sanh nhân thiên, không sa vào đường dữ.

Vô lượng phước huệ, lần lữa thêm nhiều.

Xa hẳn đường tà, tu hành Thánh đạo.

Chẳng sanh khởi thân kiến, bỏ các ác nghiệp.

Kiến giải vô ngại.

Chẳng bị các tai nạn.

Ấy là mười điều. Nếu đem hồi hướng về quả vô thượng bồ đề, sau thành Phật, mau chóng ngộ được tất cả Phật Pháp, thành tựu thần thông tự tại.
 

CHƯƠNG BỐN

THẮNG HẠNH CỦA

MƯỜI NGHIỆP LÀNH
 

1. Lục Độ.

a. Bố Thí Độ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng: Nếu có Bồ Tát y thiện nghiệp ấy, trong khi tu đạo, lìa nghiệp giết hại mà hành bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, trường thọ không yểu, chẳng bị tất cả oan tặc làm hại.

Lìa nghiệp chẳng cho mà lấy, thiệt hành bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, không ai sánh kịp, đều hay nhóm họp kho báu Phật Pháp.

Lìa lỗi tà hành mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai chiếm đoạt. Trong nhà trinh thuận, mẹ và vợ con, không ai đem lòng dục mà xâm phạm.

Lìa lời nói dối mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai chiếm đoạt, không khởi các hủy báng, thâu giữ chánh pháp, như lời thệ nguyện, chỗ làm thỏa mãn.

Lìa lời nói chia rẽ hai lưỡi mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, quyến thuộc hòa thuận đồng vui một chí, thường không trái chống.

Lìa lời nói thô dữ mà làm bố thí, thường giàu của báu không ai xâm chiếm, tất cả chúng hội, hoan hỷ quy y, nói ra đều được tín thọ, không ai trái nghịch.

Lìa lời nói vô nghĩa ỷ ngữ mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm chiếm, nói chẳng uổng lời, người đều kính chịu, hay dùng phương tiện, khéo dứt các ngờ vực.

Lìa lòng tham cầu mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai xâm đoạt, có được vật gì đều đem ban cấp, tín giải kiên cố, đủ oai lực lớn.

Bỏ lòng giận hờn mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai chiếm đoạt. Mau tự thành tựu, tâm trí vô ngại, các căn tốt đẹp, người thấy kính ưa.

Xa lìa lòng tà đạo mà làm bố thí, thường giàu của báu, không ai chiếm đoạt, thường sanh vào nhà kính tín chánh pháp, thấy Phật, nghe Pháp, cúng dường Chúng Tăng, thường chẳng quên mất lòng Đại Bồ Đề.

Ấy là bậc Đại Sĩ trong khi tu Bồ Tát đạo, làm mười nghiệp lành, dùng bố thí trang nghiêm mà được lợi lớn.

b. Lược nói về năm độ.

Như vậy Long Vương! Tóm lại mà nói từ mười thiện đạo dùng trì giới trang nghiêm hay sanh tất cả nghĩa lợi của Phật Pháp, đầy đủ nguyện lớn.

Dùng nhẫn nhục trang nghiêm, được viên âm của Phật, đủ các tướng tốt.

Dùng tinh tấn trang nghiêm hay phá ma oán, vào Pháp Tạng của Phật.

Dùng thiền định trang nghiêm hay sanh niệm huệ, tàm quý, khinh an.

Dùng trí huệ, trang nghiêm hay dứt tất cả phân biệt vọng kiến.

2. Các hạnh khác.

a. Tứ vô lượng tâm.

Lòng từ trang nghiêm, đối với chúng sanh. Không khởi não hại. Lòng bi trang nghiêm, thương các chúng sanh, thường không chán bỏ.

Lòng hỷ trang nghiêm thấy người tu thiện, lòng không ganh ghét. Lòng xả trang nghiêm, đối cảnh thuận nghịch, lòng không thương giận.

b. Bốn nhiếp pháp.

Bốn nhiếp pháp trang nghiêm thường siêng nhiếp hóa tất cả chúng sanh.

c. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo bồ đề.

Niệm xứ trang nghiêm khéo tu tập bốn quán niệm xứ. Chánh cần trang nghiêm hay dứt trừ tất cả các pháp bất thiện, thành tất cả pháp thiện.

Thần túc trang nghiêm thường khiến thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Năm căn trang nghiêm, thâm tín kiên cố, siêng năng không biếng nhác, thường không mê vọng, vắng lặng điều hòa, dứt các phiền não. Năm lực trang nghiêm, các oán đều diệt, không gì phá hoại.

Giác chi trang nghiêm, thường khéo giác ngộ tất cả các pháp.

Chánh đạo trang nghiêm được trí huệ chánh, thường hiện ở trước. Chỉ trang nghiêm, dứt sạch tất cả kiết sử. Quán trang nghiêm, như thật biết tự tánh các pháp. Phương tiện trang nghiêm, chóng được thành tựu, đầy vui vô biên.

3. Nói rộng thêm.

Long Vương nên biết, mười nghiệp thiện này, hay làm cho thập lực, tứ vô úy, mười tám pháp bất cọng, tất cả Phật Pháp, đều được viên mãn. Vậy nay các người phải siêng tu học.
 

CHƯƠNG NĂM

KẾT LUẬN SỰ THÙ THẮNG

CỦA MƯỜI NGHIỆP LÀNH
 

Long Vương! Ví như tất cả thành ấp, xóm, làng đều y đại địa mà được an trú, tất cả trăm hoa, cây cỏ bụi rừng cũng nương đại địa ấy mà được sanh trưởng.

Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng thế, tất cả nhân thiên y vào đó mà an lập, tất cả Thanh Văn, Độc Giác Bồ Đề, các hạnh Bồ Tát, tất cả Phật Pháp đều y vào đại địa thập thiện này mà được thành tựu.

Phật dạy Kinh này rồi, Sa Kiệt La Long Vương và toàn thể đại chúng, tất cả Thế Gian, Thiên, Nhân, A Tu La thảy đều hoan hỷ tín, thọ, phụng hành.

***