Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH CHÁNH TƯ DUY

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH CHÁNH TƯ DUY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 1

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 1

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 2

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 2

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 3

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 3

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 4

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VÔ TRI 4

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH HỶ LẠC SẮC

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH HỶ LẠC SẮC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH QUÁ KHỨ VÔ THƯỜNG

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH QUÁ KHỨ VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH YỂM LY

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH YỂM LY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH GIẢI THOÁT

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH NHÂN DUYÊN 1

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH NHÂN DUYÊN 1

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH NHÂN DUYÊN 2

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH NHÂN DUYÊN 2

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VỊ 1​

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VỊ 1​

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VỊ 2

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH VỊ 2

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH SỬ

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH SỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH TĂNG CHƯ SỐ

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH TĂNG CHƯ SỐ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH PHI NGÃ

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH PHI NGÃ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH PHI BỈ

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH PHI BỈ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH KẾT HỆ

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - KINH KẾT HỆ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - THÂM KINH

PHẬT THUYẾT KINH TẠP A HÀM - THÂM KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ðà La, Đời Tống