Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM HAI - PHẨM THẬP NIỆM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM HAI - PHẨM THẬP NIỆM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

 PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BA - PHẨM QUẢNG DIỄN

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BA - PHẨM QUẢNG DIỄN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BỐN - PHẨM VỊ TỲ KHEO

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BỐN - PHẨM VỊ TỲ KHEO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM NĂM - PHẨM TỲ KHEO NI

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM NĂM - PHẨM TỲ KHEO NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM SÁU - PHẨM THANH TÍN SĨ - ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM SÁU - PHẨM THANH TÍN SĨ - ƯU BÀ TẮC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BẢY - PHẨM THANH TÍN NỮ - ƯU BÀ DI

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM BẢY - PHẨM THANH TÍN NỮ - ƯU BÀ DI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM TÁM - PHẨM A TU LA

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM TÁM - PHẨM A TU LA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM CHÍN - PHẨM MỘT ĐỨA CON

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM CHÍN - PHẨM MỘT ĐỨA CON

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI - PHẨM HỘ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI - PHẨM HỘ TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM BẤT ĐÃI

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM BẤT ĐÃI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHẬP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHẬP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM LỢI DƯỠNG

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM LỢI DƯỠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM NGŨ GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM NGŨ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM HỮU VÔ

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM HỮU VÔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM HỎA DIỆT

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM HỎA DIỆT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM AN BAN

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM AN BAN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÀM QUÝ

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM TÀM QUÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM KHUYẾN THỈNH

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM KHUYẾN THỈNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM THIỆN TRI THỨC

PHẬT THUYẾT KINH TĂNG NHẤT A HÀM - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM THIỆN TRI THỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn