Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM MỘT - PHẨM NĂM SỰ CHE LẤP

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM MỘT - PHẨM NĂM SỰ CHE LẤP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM HAI - PHẨM SÁM HỐI LỖI LẦM

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM HAI - PHẨM SÁM HỐI LỖI LẦM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM BA - PHẨM HÂM MỘ ƯA THÍCH

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM BA - PHẨM HÂM MỘ ƯA THÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM BỐN - PHẨM KHUYẾN THỈNH

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM BỐN - PHẨM KHUYẾN THỈNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM NĂM - PHẨM THÍ DỤ VỀ PHƯỚC

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT - PHẨM NĂM - PHẨM THÍ DỤ VỀ PHƯỚC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn