Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH SO SÁNH CÔNG ĐỨC VỀ THẦN CHÚ DIỆT TRỪ TỘI CHƯỚNG CỦA MƯỜI HAI DANH HIỆU CHƯ PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH SO SÁNH CÔNG ĐỨC VỀ THẦN CHÚ DIỆT TRỪ TỘI CHƯỚNG CỦA MƯỜI HAI DANH HIỆU CHƯ PHẬT
0