Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống