Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN MỘT -  LÔ XÁ NA PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN MỘT -  LÔ XÁ NA PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN HAI - THÍCH CA MÂU NI PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN HAI - THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - ​​​​​​​PHẦN BA -  ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - ​​​​​​​PHẦN BA -  ĐỨC PHẬT KIẾT BỒ TÁT GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN BỐN - MƯỜI GIỚI TRỌNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN BỐN - MƯỜI GIỚI TRỌNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN NĂM - ĐỨC PHẬT KẾT RĂN

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN NĂM - ĐỨC PHẬT KẾT RĂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN SÁU - BỐN MƯƠI TÁM ĐIỀU GIỚI KHINH

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN SÁU - BỐN MƯƠI TÁM ĐIỀU GIỚI KHINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN BẢY -  TỔNG KẾT

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN BẢY -  TỔNG KẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN TÁM -  LƯU THÔNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN TÁM -  LƯU THÔNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN CHÍN

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT GIỚI - PHẦN CHÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy