Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN NĂM

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG - PHẦN NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy