Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT

KINH NÓI GIỚI HƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Hiền, Đời Tống
 

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe!

Một thời Đức Phật cùng với chúng đại Tỳ Kheo cư trú ở vườn Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Tôn Giả A Nan đến gặp Đức Phật.

Đến rồi, Tôn Giả đầu mặt lễ chân Đức Phật, chắp tay cung kính mà bạch Đức Phật: Thế Tôn! Con có chút nghi ngờ muốn hỏi, kính mong Đức Thế Tôn Giảng giải cho con rõ.

Rồi Tôn Giả A Nan nói: Con thấy thế gian có ba loại hương là hương thơm của rễ, hương thơm của hoa và hương thơm của hạt. Ba loại này lan tỏa khắp nơi, có gió cũng nghe, mà không có gió cũng nghe.

Hương ấy là gì?

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn Giả A Nan: Ông chớ nói ba loại hương này lan tỏa khắp nơi có gió cũng nghe được mà không có gió cũng nghe được. Ba loại hương này dù có gió hay không có gió cũng lan toả khắp khắp nơi, nhưng không nghe được.

A Nan! Nay ông muốn nghe loại hương lan tỏa khắp nơi có gió hay không có gió cũng nghe thì phải lắng nghe kĩ, ta sẽ nói cho ông nghe.

A Nan thưa Phật rằng: Thế Tôn! Nay con muốn nghe, mong Thế Tôn vì con mà nói rõ.

Phật bảo A Nan: Những loại hương ấy dù có gió hay không có gió cũng lan tỏa khắp mười phương.

Ở thế gian, nếu có cận sự nam, cận sự nữ giữ gìn tịnh giới và làm các pháp lành, như: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì hương giới của những cận sự nam, cận sự nữ ấy lan tỏa khắp mười phương và được chúng sanh ở mười phương kia đều khen ngợi.

Những chúng sanh ấy tuyên truyền: Ở trong thành nọ có cận sự nam, cận sự nữ như vậy, giữ gìn tịnh giới của Phật và làm các pháp lành, như không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu v.v…

Người nào thực hành đầy đủ giới pháp ấy, thì người đó được hương thơm của giới như vậy. Có gió hay không có gió hương thơm ấy cũng tỏa khắp mười phương và được tất cả chúng sanh nghe biết khen ngợi, kính mến.

Bấy giờ, Thế Tôn mà nói kệ:

Tất cả hoa quả ở thế gian

Cho đến trầm đàn, long xạ hương,

Những loại hương ấy không lan tỏa

Chỉ nghe hương giới tỏa khắp nơi

Chiên Đàn, Uất Kim và Tô Hợp,

Hoa Ưu Bát La và Ma Lệ

Trong các loại hoa hương quí ấy

Chỉ có giới hương là tối thượng.

Các loại trầm đàn ở thế gian,

Hương ấy dù thơm nhưng không tỏa,

Còn hương người trì tịnh giới Phật

Chư thiên đều nghe cùng ái kính.

Như vậy tròn đầy giới thanh tịnh,

Cho đến siêng năng làm việc lành,

Người ấy hay mở trói thế gian,

Tất cả các ma thường tránh xa.

Bấy giờ, Tôn Giả A Nan cùng đại chúng Tỳ Kheo nghe Phật dạy rồi, hoan hỷ tin nhận rồi lễ Phật mà lui ra.

***