Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN - KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN - KINH VĂN THÙ SỞ THUYẾT MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN - KINH BÁT CHU TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN - KINH BÁT CHU TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 2