Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM SÁU - PHẨM NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT

0