Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM MỘT - PHẨM DUYÊN KHỞI

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM MỘT - PHẨM DUYÊN KHỞI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM HAI - PHẨM MƯỜI TÂM THÙ THẮNG

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM HAI - PHẨM MƯỜI TÂM THÙ THẮNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM BA - PHẨM NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM BA - PHẨM NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM BỐN - PHẨM XƯNG TÁN DANH HIỆU

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT - PHẨM BỐN - PHẨM XƯNG TÁN DANH HIỆU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần