Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT

KINH NGŨ KHỦNG BỐ THẾ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Tự Cừ Kinh Thanh, Đời Lưu Tống
 

Nghe như vậy!

Một thời, Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Vào đời vị lai có năm việc sợ hãi, chưa đến, chưa thành nhưng khi đến thì không bao lâu sẽ rất đáng sợ, phải suy nghĩ kỹ và tìm cách lánh xa.

Những gì là năm?

Một là Tỳ Kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ, chính mình không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn cho đến không có trí tuệ.

Những người đó vì học mà cho thọ Đại Giới, nhờ việc học đó mà được làm thầy. Vậy mà lại tự cho mình là giữ giới và nhờ giữ giới mà phát sanh trí tuệ. Nhưng vốn từ trước đến sau vẫn là vị học, người học giáo pháp như vậy, về sau phá hoại giới luật, hủy báng kinh pháp, cho trí tuệ chân chánh là xa vời.

Này các Tỳ Kheo! Đó là điều đáng sợ thứ nhất trong vị lai, không bao lâu nữa sẽ đến, phải khéo léo suy nghĩ tìm cách lánh xa.

Hai là Tỳ Kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không giữ giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ. Người này tự nói mình có kho châu báu nên không cần hướng nội, không có giới luật, trái với bậc trên, khiến cho người học nghĩ nhờ vị này, mình có thể đến bờ bên kia để xa lìa luân hồi. Đó là điều rất đáng sợ thứ hai trong đời vị lai, không bao lâu nữa sẽ đến, mọi người phải khéo léo suy nghĩ và tìm cách lánh xa.

Ba là Tỳ Kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ, vốn không có Bậc Minh Sư nên thọ nhận pháp không chân chánh. Tỳ Kheo thọ pháp mà làm mất ý nghĩa pháp luật. Đó là điều rất đáng sợ thứ ba trong đời vị lai, không bao lâu nữa sẽ đến, phải khéo léo suy nghĩ tìm cách lánh xa.

Bốn là Tỳ Kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ. Do thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ, nên Tỳ Kheo tụ họp giảng luật nói nghĩa.

Phần sau nói là phần giữa, phần giữa lại nói là phần sau, từ đó làm mất đi sự sáng suốt, chỉ còn sự tối tăm, không thể tự hiểu biết, xa lìa chánh pháp. Đó là điều rất đáng sợ thứ tư trong đời vị lai, không bao lâu nữa sẽ đến, phải khéo léo suy nghĩ tìm cách lánh xa.

Năm là Tỳ Kheo ở đời vị lai, thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ. Do thân không tu hành, không có giới luật, ý không giữ gìn, không có trí tuệ nên những lời lẽ nói năng giả dối, gian xảo ở đời, những người ấy đều có đủ, lại thích gặp gỡ những người nói dối ấy, khen ngợi họ để tự vui thích.

Những điều Đức Thế Tôn đã nói như: Mười hai nhân duyên, khổ, không, vô thường… tâm tưởng không ưa thích, đều bỏ không thọ trì.

Nghe giảng nói những điều ấy thì lại sanh nghi ngờ, không chấp nhận, cũng không vui vẻ. Đó là điều rất đáng sợ thứ năm trong đời vị lai, không bao lâu nữa sẽ đến, phải khéo léo suy nghĩ tìm cách lánh xa. Đức Phật đã giảng nói như vậy.

***