Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM
0