Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT THUYẾT KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT
0% played