Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần