Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN MỘT

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN HAI

❁ PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm