Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG ĐẠI TRÍ ĐỘ - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Ngô Chi Khiêm
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm